Stanowisko samodzielnego księgowego

Jaki jest zakres obowiązków osoby będącej na stanowisku samodzielnego księgowego? Czym taka osoba się zajmuje?

Osoba znajdująca się na stanowisku samodzielnego księgowego jest odpowiedzialna przede wszystkim za kompleksową obsługę jednego, bądź też większej liczby obszarów księgowości. Zaliczyć można do nich między innymi: należności, środki trwałe, podatki, zobowiązania, i tym podobne. O ilości i rodzaju powierzonych obowiązków decyduje przede wszystkim wielkość danego przedsiębiorstwa, w którym to zatrudniony jest samodzielny księgowy, a także specyfika branży, w której działa dana organizacja.

Do najważniejszych obowiązków samodzielnego księgowego należy przede wszystkim aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych wedle określonych standardów, księgowanie, prowadzenie ewidencji księgowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, między innymi z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy też z Narodowym Bankiem Polskim, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań oraz raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych, i tym podobne. Zakres tych obowiązków jest zatem bardzo szeroki.

Samodzielny księgowy powinien posiadać kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego lub też w firmie audytorskiej. Konieczna jest także znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz międzynarodowych standardów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Każdy samodzielny księgowy powinien ponadto posiadać specjalny certyfikat uprawniający go do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to wymóg konieczny.

Samodzielny księgowy może awansować na stanowisko głównego księgowego, bądź też kontrolera finansowego. Awans na głównego księgowego otwiera wspomniany wcześniej certyfikat, ukończenie kursu dla kandydatów na głównych księgowych, a także uzyskanie kwalifikacji ACCA. W zależności od kwalifikacji i stanowiska zatrudnienia, różne może być też wynagrodzenie. Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto w górnym kwartylu może wynosić nawet 5800 zł.