Jak uzyskać certyfikat księgowy?

Certyfikat księgowy pozwala na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co należy uczynić, aby uzyskać taki certyfikat? Jakie należy przejść procedury i jakie warunki trzeba spełnić? Wiele osób zastanawia się również nad tym, czy w uzyskaniu takiego certyfikatu niezbędne jest wykształcenie wyższe. Czy konieczne jest wcześniejsze zdanie egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów, nawet jeśli ma się odpowiednie wykształcenie? Jaki jest niezbędny staż pracy w księgowości, by móc ubiegać się o uzyskanie certyfikatu księgowego? Pytania te padają nieustannie. W tym artykule uzyskasz wszelkie, niezbędne odpowiedzi.

O zasadach uzyskiwania certyfikatu księgowego szczegółowo mówi rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku. Jest to rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z wszelkimi zasadami zawartymi w tym rozporządzeniu, osoba fizyczna może uzyskać certyfikat księgowy, jeżeli złożyła odpowiednie oświadczenie mówiące o tym, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Osoba taka nie może być jednak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, bądź za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. W rozporządzeniu Ministra Finansów znajduje się również informacja o tym, że osoba taka musi spełniać co najmniej jeden ze znajdujących się poniżej warunków:

- udokumentowana 3-letnia praktyka w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość w jednostkach uprawnionych,

- udokumentowana 3-letnia praktyka w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w jednostkach uprawnionych,

- udokumentowana 2-letnia praktyka w księgowości, wykształcenie co najmniej średnie, zdanie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Osoba posiadająca wykształcenie średnie musi zatem zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Finansów. Taki jest wymóg. Egzaminu tego nie muszą z kolei zdawać osoby z wykształceniem wyższym. Konieczne jest jednak ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Uzyskanie certyfikatu bez egzaminu jest możliwe tylko i wyłącznie po odbyciu trzyletniej praktyki w księgowości. Jeżeli osoby zdają egzamin, wystarczy praktyka dwuletnia. Certyfikat księgowy można uzyskać po udokumentowaniu odpowiedniej praktyki w księgowości. Istnieją specjalne przepisy odnoszące się do odbycia takiej praktyki.