Rachunkowość

Rachunkowością nazywa się system informacyjny, pozwalający na uzyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych związanych z finansowymi operacjami przeprowadzanymi przez daną jednostkę gospodarczą. System taki pozwala na odzwierciedlenie procesu prowadzonej działalności gospodarczej. Służy też jego ocenie.

Najważniejszym celem rachunkowości jest przede wszystkim dostarczenie prawdziwego oraz rzetelnego obrazu sytuacji, zarówno majątkowej, jak i finansowej danego podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości będzie zatem każde zdarzenie gospodarcze, które wyrażone jest w mierniku pieniężnym i wpływa na zmianę sytuacji podmiotu. Najważniejszym narzędziem w ramach rachunkowości jest bilans, który przedstawia zmiany, zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów. Niezwykle ważne jest ponadto ujęcie odpowiedniego wyniku finansowego.

System rachunkowości obejmuje: księgowość, rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansową. W organizacji wyróżnić można trzy główne rodzaje rachunkowości. Pierwszą z nich jest tak zwana rachunkowość finansowa, która odzwierciedla wszelkie zjawiska i procesy gospodarcze w formie pieniężnej. Drugi rodzaj to rachunkowość zarządcza, która służy przede wszystkim potrzebom wewnętrznym zarządzania firmą. Dostarcza niezbędnych danych, służących podejmowaniu decyzji bieżących i rozwojowych. Trzeci rodzaj stanowi natomiast rachunkowość podatkowa, która zajmuje się kalkulowaniem oraz ewidencjonowaniem podatków. Obejmuje ponadto operacje gospodarcze, które są niezbędne do ustalenia dochodów i obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej.

Rachunkowość spełnia bardzo ważne funkcje. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: funkcję kontrolną, informacyjną oraz analityczną. Biorąc pod uwagę kryterium odbiorcy informacji, wyróżnić można także funkcję wewnętrzną oraz zewnętrzną. Funkcja wewnętrzna to przede wszystkim dostarczanie informacji dla potrzeb zarządczych. Funkcja zewnętrzna z kolei to dostarczanie informacji zewnętrznym użytkownikom, a więc między innymi: bankom, inwestorom, czy Urzędowi Skarbowemu. Wszystkie te funkcje są ze sobą ściśle powiązane i prowadzi się je jednocześnie. Sprawowanie wszystkich funkcji pozwala przede wszystkim na odpowiednie wykorzystywanie zasobów oraz należyte wykonywanie zadań przez dany podmiot gospodarczy.